חובת הבנק לפתוח ללקוח חשבון עובר ושב

על פי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 הבנק מחויב לתת שירותים בנקאים המוגדרים בחוק בעת שנתבקש לכך ע"י הלקוח, והוא אינו יכול לסרב לעשות כן. לדוגמא אם הלקוח מבקש לפתוח חשבון עובר ושב בו הוא ביתרת זכות הבנק אינו יכול לסרב ללקוח.