הסדרי נושים (מחיקת חובות)

חלופה נוספת להסדר חובות מבלי שהחייב יוכרז כפושט רגל הינה באמצעות ההליך של הסדר נושים (סע' 19א' לפקודת פשיטת רגל). בהליך זה פורסים את חובות החייב וזאת בהיעדר המשמעות הכלכלית השלילית הנילוות להליך פשיטת הרגל. במסגרת ההסדר החייב משלם סכום נמוך מסך חובותיו ושלא יפחת מ-30% מחובותיו הלא מובטחים (לא כולל החובות בדין קדימה).
משרד רודן ענבר הינו בעל ניסיון רב בהסדרי נושים ובהסדרי פשרה ומבטיח לקהל לקוחותיו ליווי מקצועי ואמין. משרדינו מציע לכם לבחון האפשרות לבצע תספורת לנושים.
בשיחת ייעוץ קצרה תבחן התאמתכם להליך.


הסדר נושים קודם לצו כינוס

החוק קובע שבמקרה של חייב שחובותיו עולים על 26,354 ₪ – רשאי לפנות, כל עוד לא ניתן צו כינוס, לבית המשפט בבקשה להסדר נושים (ראה סע' 19א לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980). היתרון המרכזי של הליך זה טמון בכך שהוא מאפשר לחייב לשלם סכום קטן יחסית מסכום החוב. לבקשה זו החייב נדרש לצרף את הצעת ההסדר, תצהיר של החייב לפיו הוא אינו יכול לשלם את כל חובותיו ודין וחשבון על חובותיו ורכושו.
הצעה להסדר זו תוגש אף לכונס הנכסים בתוספת פרטי הערבויות המוצעות ע"י החייב.
בית המשפט רשאי להתנות את האישור להצעה במתן ערובות לביצועה. עם אישור ההצעה על ידי בית המשפט היא הופכת למחייבת.


הסדר נושים לאחר קבלת צו כינוס

על פי סע' 33- 41 לפקודת פשיטת הרגל, החייב יכול להציע הצעה להסדר נושים גם לאחר קבלת צו הכינוס. במקרה זה החייב נדרש לתת הצעה בכתב לכונס הרשמי של תוכן הפשרה שהוא מציע בצירוף הערובות. כונס הנכסים הרשמי ישלח לכל נושה העתק של ההצעה ותסקיר עליה. בהמשך הכונס יכנס אסיפת נושים. באם תהא הסכמה להצעה של כ-75% מהנושים, יראו ההצעה כאלו קיבלו אותה כולם.
עם זאת, בית המשפט רשאי במקרים מיוחדים לאשר ההצעה אם היא קיבלה אישור של רוב מניין הנושים שבידם למעלה מערך מחצית החובות החייב. באסיפה החייב רשאי לתקן את הצעתו אם יש בה כדי להועיל לכלל הנושים.
נושה שתבע את חובו רשאי להתנגד להצעה או להסכים לה בכתב מראש וכמוה כהצבעה באסיפה לכל דבר ועניין, ובלבד שההסכמה או ההתנגדות תתקבל אצל הכונס הרשמי יום לפני האסיפה.
הצעה שנתקבלה באסיפת נושים תאושר על ידי ביהמ"ש, אם הוא מצא שיש בהצעה כדי להועיל לכלל ציבור הנושים. במידת הצורך הוא רשאי להתנות אותה בתנאים כפי שיבחר. קודם לאישור ההצעה כל נושה זכאי שהתנגדותו תשמע בבית המשפט.
בית משפט יאשר ההצעה אם יש בה ערובה סבירה שישולמו השיעורים המנויים בפקודה ולכל הפחות כ-35% מסך החובות אם ההצעה הוגשה בתוך שנה מצו הכינוס (סע' 35(ז) לפקודת פשיטת הרגל). ככל שההצעה מוגשת בשלב מאוחר יותר מצו הכינוס וחולף יותר זמן, האחוזים שהחייב נדרש לשלם על מנת שבית המשפט יאשר ההצעה עולים עד ל-80% מסך החובות. עם זאת לבית המשפט ישנו שיקול דעת לקבוע שיעורים אחרים או תקופות אחרות מהקבוע בחוק.


הסדר נושים לאחר הכרזה על החייב כפושט רגל

סעיף 52 לפקודת פשיטת הרגל מתייחס לאפשרות להגעה להסדר נושים, לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל. במקרה זה הנושים רשאים להחליט ברוב מניין של שלושת רבעי של המצביעים לאשר את הצעת הפשרה כמבוקש.


כפיפות לעיקרון תום הלב

אישור ההצעה תעשה בכפוף לעקרון תום הלב. אם יתברר לבית המשפט שהחייב נהג בחוסר תום לב במהלך ההליך, הוא רשאי שלא לתת הפטר. להלן מספר דוגמאות בהן נקבע שהחייב לא פעל בתום לב, ונקבע שהוא ניצל לרעה את ההליך: החייב פתח עסק חדש לעת הוא ידע שהוא חדל פרעון, הוא העדיף נושה שלא כשורה, החייב הזניח באופן פושע את עסקיו, הוא לא תירץ באופן המניח את הדעת מדוע יש לו הפסדים, החייב כבר הוכרז בעבר כפושט רגל בחמש שנים שקדמו לצו הכינוס.


איזה הליך יש להעדיף: פשיטת רגל או הסדר נושים

יש לבחון יתרונות הליך זה למול הליך פשיטת הרגל:
ההליך של הסדר לפי סע' 19א' לפקודה (קודם לצו הכינוס) הינו הליך, על פי רוב, קצר יותר וללא ההגבלות שמחילים על פושטי הרגל. בנוסף, בהסדר נושים אין את האי נעימות שיש בהגשת בקשה לפשיטת רגל והחייב יכול לקבוע כמה הוא ישלם במסגרת ההסדר, ככל שהוא עומד בדרישות החוק ובאישור בית המשפט.
לבסוף, במקרה של הסדר אין את המשמעויות הכלכליות השליליות הקיימות במקרה של פושט רגל, כגון: במקרה שפושט הרגל יצטרך הלוואה יתכן שהוא יסורב או ידרש לשלם ריבית משמעותית יותר גבוהה מהאדם מהשורה.
מנגד, על מנת לעמוד בתנאים של הליך ההסדר החייב הרבה פעמים נדרש לשלם סכומים הרבה יותר גבוהים משמעותית מהסכומים שידרש לשלם במסגרת הליך פשיטת הרגל.
עם זאת יצויין שכל מקרה לגופו, ולא ניתן לקבוע חד משמעית איזה הליך יש להעדיף מאחר והדבר תלוי בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה. לאור מורכבות ההליך בטרם הגשת הבקשה מומלץ להיוועץ בעורך דין המומחה בתחום.

 

יובהר כי האמור במאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומקצועי, לא נועד להחליפו, ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו. ייתכן ובמידע חלו השמטות ו/או טעויות. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד.

 

לדרכי התקשרות עם כונס הנכסים הרשמי לחץ כאן

 

לקריאת פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980 לחץ כאן<מקרה